Erasmus+ Policy Statement 2014-2020

Jednym z najważniejszych zdań Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na lata 2014-2020 jest zwiększenie mobilności studentów i kadry dydaktycznej oraz aktywizacja działań partnerskich. Cele te uczelnia będzie realizować poprzez wymianę doświadczeń, udział w szkoleniach, projektach wielostronnych i sieciach tematycznych a także poprzez aktywne uczestnictwo w projektach wymiany studentów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+.

Uczelnia, wykorzystując dotychczasowe doświadczenie planuje sukcesywnie zwiększać mobilność studentów oraz zaangażować się w nowe projekty z obecnymi i przyszłymi partnerami dążąc jednocześnie do stworzenia europejskiego modelu kształcenia na najwyższym poziomie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie poprzez stały rozwój i doskonalenie oferty edukacyjnej chciałaby się stać uczelnią, która przyciąga studentów nie tylko z kraju ale z całego świata.

Jednym z elementów rozwoju uczelni będzie szersze otwarcie na studentów zagranicznych. Obecna polityka PWSZ W Lesznie w tym zakresie skupia się na opracowaniu programu studiów prowadzonych w języku angielskim na europejskim poziomie. Umożliwi to dostęp do oferty edukacyjnej PWSZ studentom nie mówiącym w języku polskim, co zdecydowanie zwiększy liczbę studentów przyjeżdżających do PWSZ w ramach wymiany stypendialnej.

W latach 2014-2020 Program Erasmus+ będzie promowany poprzez dotychczasowe działania (plakaty, ogłoszenia, spotkania informacyjne), a także spotkania z dotychczasowymi stypendystami Programu Erasmus i Erasmu+, którzy przybliżą studentom i kadrze korzyści wynikające z udziału w programie.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie będzie się kierowała zasadą równego dostępu do edukacji bez względu na płeć, kolor skóry, narodowość czy wyznanie oraz będzie dążyła do stworzenia dogodnych warunków do studiowania dla osób niepełnosprawnych.

Dla zapewnienia odpowiedniej promocji EPS, jej tekst będzie dostępny dla wszystkich studentów i pracowników uczelni jej tekst na stronie internetowej uczelni oraz na tablicy ogłoszeń Działu Nauki, Współpracy z Zagranicą oraz Programów UE.

 English translation:

One of the most important tasks of Jan Amos Komenski University of Applied Sciences in Leszno for 2014-2020 is increasing the mobility of students, teaching staff, and activation of partnership activities. These objectives will be pursued by university exchange of experiences, participation in training, multilateral projects and thematic networks as well as active participation in new projects, exchange of students and academics as part of "Erasmus+ Programme".

Jan Amos Komenski University of Applied Sciences in Leszno, using past experiences is going to gradually increase the mobility of students and also get involved in new projects, with existing and future partners, while striving to create a European model of education at the highest level.

Jan Amos Komenski University of Applied Sciences in Leszno, through continuous development and improvement of the educational offer would like to become a university that attracts students not only from Poland but from all over the world.

One of the elements of institutional development of the university will be opening to foreign students and partners. Current policy of Jan Amos Komenski University of Applied Sciences in Leszno, is focused on developing curriculums taught in English at the European level. This will allow access to educational offer of Jan Amos Komenski University of Applied Sciences in Leszno for students, who do not speak Polish, which will definitely increase the amount of students coming to the State Higher Vocational School in an exchange scholarship.

In 2014-2020,  "Erasmus+ Programme" will be promoted through existing activities (posters, announcements, briefings), as well as meetings with existing Erasmus and Erasmus+ scholarship holders, who will present to students and staff the benefits of participation in the programme.

Jan Amos Komenski University of Applied Sciences in Leszno will guide the principle of equal access to education, regardless of gender, skin color, nationality or religion, and will urge to create favorable conditions for studying for the disabled.